VARSINAIS-SUOMEN VIRO-KESKUS RY:N

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

 

YLEISTÄ

Vuosi 2016 on Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n 22. toimintavuosi.

TOIMINNAN TARKOITUKSENA:

Viro-tietouden laajentaminen Varsinais-Suomessa.

Viron kunniakonsulaattina toimiminen Turussa.

Virolaisten maahanmuuttajien neuvonta ja kotoutumisen tukeminen.

Virolaisten maahanmuuttajien oman kulttuuritoiminnan tukeminen ja organisoiminen.

Viron kulttuuriin ja elämään liittyvän yhdistystoiminnan järjestäminen. (Toiminnan kohderyhminä sekä virolaiset että suomalaiset: harrastuspiirit, kurssit, kokoukset, matkat, konsertit, näyttelyt,yleisötapahtumat jne).

Kielikoulutuksen ja muiden Viroon liittyvien kurssien järjestäminen: koulutuksen edistäminen yhteistyökumppanien kanssa.

 

Viron kunniakonsulaattina yhdistyksen toimisto palvelee Turun seudulla asuvia virolaisia maahanmuuttajia. Kunniakonsulaatin asema 1.8.2012 alkaen on tuonut yhdistyksen toimistolle uusia tehtäviä: passien ja henkilökorttien jakaminen sekä  maahanmuuttajien neuvontatyö ja kotoutumisen tukeminen.

Kunniakonsulitoimiston vaikutuksena on yhdistykselle tullut hyvät mahdollisuudet kehittää yhteistyötä Turun alueelle muuttaneiden virolaisten kanssa.

Tässä yhdistys on tehnyt merkittävää työtä vuosien  2014 - 2015 aikana.

Perustettiin mm. virolaisten klubi (Eestlaste klubi), joka on toiminut erittäin aktiivisesti. Vuonna 2016 etsitään edelleen virolaisille sopivia uusia toimintamuotoja, jotka tukevat virolaisten oman kulttuurin harrastamista sekä kotoutumista Turkuun.

Viro-keskus auttaa yksittäisiä ihmisiä, kuntia, seurakuntia ja yhteisöjä näiden Viro-kontakteissa. Toiminnan painopiste on keskuksen jokapäiväisessä palvelu- ja neuvontatyössä.

Keskuksen toimisto toimii kaikkien varsinaissuomalaisten tahojen Viro-informaatio- ja kontaktipaikkana. Yhtenä painopisteenä on Varsinais-Suomen ja Viron ystävyyskuntatoiminnan kehittäminen ja tukeminen sekä kuntien avustaminen käytännön tasolla.

Vuonna 2016 yhdistyksen toiminnassa kehitetään myös Varsinais-Suomen alueella toimivien Viro-yhdistysten välistä yhteistyötä.

Keskus vaalii ja kehittää erityisesti Turun, Tarton, Tallinnan ja Kuressaaren kaupunkien välistä yhteistyötä sekä Varsinais-Suomen ja Viron välistä ystävyyskuntatoimintaa.

Turun kaupungin myöntämä vuotuinen avustus on arvokas tuki Viro-keskuksen toiminnalle. Tuen avulla mahdollistetaan yhteistyötoiminnan jatkuminen ja kehittäminen yhä tehokkaammaksi mm. mahdollistamalla toimitilat keskeisellä paikalla Turussa.

Toiminnallamme tuemme Turun kaupungin ja Tarton kaupungin välisen yhteistyön kehittämistä.

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut vuoden 2015 aikana kasvussa, varsinkin virolaisten klubin (Eestlaste klubi) ansiosta. Vuoden 2016 aikana tavoitteena on edelleen kasvattaa jäsenmäärää aktiivisella jäsenhankinnalla.

-Henkilöjäsenille suunnattujen palvelujen tuottaminen (mm. matkailuinformaatio, neuvonta, kirjastopalvelut, käännöspalveluiden välittäminen).

-Yhteisöjen avustaminen Viro-kontaktien löytämisessä.

-Yritysten värvääminen jäseniksi, jolloin tulee tarjota/löytää heille palveluja, joita he tarvitsevat ja joita eivät saa muista lähteistä.

-Jäsenhankinta tulee edelleenolemaan yksi merkittävä tehtävä vuoden aikana.Tähän liittyy aktiivisen jäsentoiminnan kehittäminen jäsenistön sitouttamiseksi yhdistyksen toimintaan.

-Kontaktipohjan laajentaminen sekä Suomen että Viron puolella.

-Kuntien kannustaminen aktiiviseen Viro-yhteistyöhön. Kuntien välistä yhteistyötä tulemme edelleen kehittämään aktiivisesti.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksien yhteyteen pyritään saamaan ajankohtainen esitelmä, alustus tai näyttely, jolla edistetään Viro-tietoutta.

VIRO-KESKUKSEN HALLITUS

Keskuksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallituksen kokouksia pidetään kuukausittain, lukuun ottamatta heinäkuuta. Hallituksen jäsenten sisäisellä työnjaolla (verkostot / jaostot) kehitetään toimintaa niin, että se palvelee jäsenistöä parhaalla mahdollisella tavalla.

Hallituksen jäsenet ja verkostojen vastuuhenkilöt tekevät työtä vapaaehtoisina. Vastuuhenkilöt tekevät yhteistyötä toiminnanjohtajan kanssa ja raportoivat jaostojen toiminnasta hallitukselle.

Hallituksen kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös Eestlaste klubin ja muiden jaostojen edustajilla .

TALOUS

Vuonna 2016 yhdistyksen toiminnan rahoittaminen vaatii ponnisteluja. Suurimmat kulut ovat henkilöstökulut sekä vuokra.

Turun kaupungin perusavustus 20.000 on aiempina vuosina ollut ratkaisevan tärkeä yhdistyksen toiminnalle, näin myös tulevana toimintavuonna. Ilman tätä perusrahoitusta yhdistyksen olisi täysin mahdoton palkata työvoimaa ja pitää yllä Viro-keskuksen sekä virolaisia että suomalaisia asiakkaita palvelevaa toimistoa.

Tapahtumien järjestelyihin talousarviossa ei ole varattu “valmista rahaa”, vaan toimintojen on maksettava itse itsensä. Painatus- ja postituskuluissa säästetään aiempiin vuosiin verrattuna, kun Jäsenlehti Virk ilmestyy vain kaksi kertaa vuodessa, ja muutoin satsataan sähköiseen viestintään.

1.9.2015 alkanut EU-hanke Regi tuo toimintaan lisärahoitusta, mutta hankkeessa on tarkoin määritelty miten raha käytetään. Hankkeen toteuttaminen velvoittaa myös henkilöstön palkkaamiseen (hankkeessa vuonna 2016 kaksi osa-aikaista työntekijää, 55 % ja 30 %). Ja toisaalta hankkeeseen liittyy omarahoitusosuus (yht. € 15.924,13) joten sen kattamiseksi yhdistys joutuu myös etsimään lisärahoitusta.

Myös vuoden 2016 aikana haetaan aktiivisesti erilaisia tukia, avustuksia ja apurahoja. Varainhankintaa tehdään sekä perinteisin keinoin (esim. konsertti, ruokailta) että kehitetään uutta toimintaa.

TOIMITILAT

Viro-keskuksen toimitilat sijaitsevat osoitteessa Vanha Suurtori 3.

Tilat toimivat kunniakonsulaattina jaViron infopisteenä. Toimistoa voidaan käyttää myös palavereihin ja pienimuotoisiin yleisötilaisuuksiin.

Toimitilojen keskeinen sijainti mahdollistaa joustavan asioinnin Viro-keskuksessa.

Toimitilassa palvellaan yhdistyksen jäseniä, kaikkia Virosta kiinnostuneita henkilöitä, kuntia, yrityksiä sekä yhteisöjä. Lisäksi palvellaan virolaisia maahanmuuttajia esim. Suomen yhteiskuntaa koskevissa kysymyksissä. Lisäksi tarjotaan Turun seudulla asuville virolaisille mahdollisuus verkostoitumiseen ja yhteiseen toimintaan (esim. eestlaste klubi, jututuba, perekohvik, tööelu info ja yhteisjaoston toiminta).

Toimisto toimii myös erityisesti Tarton, Tallinnan, Pärnunja Kuressaaren kaupunkien infopisteenä. Matkailuinfoa tarjotaan monipuolisesti eri puolilta Viroa.

Viro-keskuksen yhteydessä on myös erillinen toimitila, Konsuli-galleria, jota käytetään kokous- ja koulutustilana sekä pienimuotoisten näyttelyiden järjestämiseen.

TOIMIHENKILÖT

Viro-keskuksen toimintaa johtaa toiminnanjohtaja, jonka tehtävänä on kehittää keskuksen palveluja sekä suorittaa niitä tehtäviä, joita hallitus, verkostot ja muut yhteistyökumppanit hänelle asettavat.

Vuonna 2016 yhdistyksen palveluksessa työskentelee myös osa-aikainen projektikoordinaattori (Regi-hankkeessa). Mikäli uutta hankerahoitusta saadaan, otetaan töihin hankesuunnitelmien mukaiset toimihenkilöt. Myös mahdollisuutta työllistää palkkatuella tutkitaan (seurataan tilannetta).

Viro-keskus toimii yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa tarjoamalla harjoittelupaikan Virosta muuttaneille työntekijöille (työkokeilu). Harjoittelijan tehtävänä on mm. Turussa asuvien virolaisten kanssa tehtävä yhteistyö ja kontaktien rakentaminen Viron puolelle, kunniakonsulaatin asiakaspalvelu sekä päivittäisten toimistorutiinien hoitaminen.

Viro-keskus tarjoaa mahdollisuuden opintoihin liittyvään harjoitteluun. Työtehtävät suunnitellaan jokaiselle harjoittelijalle erikseen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Jo vakiintunut harjoittelijayhteistyö Viro-keskuksella on mm. Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Turun ammatti-instituutin, Salon aikuisopiston, Turun aikuiskoulutuskeskuksen, Raision Timalin  ja Turun kristillisen opiston kanssa.

Työharjoittelijoiden työpaikkakouluttajana ja työnjohtajana toimii toiminnanjohtaja.

TAPAHTUMIA

Viro-keskus järjestää Viron perinteisiin ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia ja toimii yhteistyökumppanina erilaisten virolaistahojen kanssa. Toimintavuoden aikana järjestetään mm. erilaisia kulttuuritapahtumia sekä järjestetään Viroon suuntaavaa matkailutoimintaa yhdessä Abelita Oy:n kanssa jäsenistön toiveet huomioiden.

Toimintavuoden 2016 tapahtumia tulevat olemaan mm.

-Viron itsenäisyyspäivän juhlistaminen helmikuussa vanhojen perinteiden mukaisesti

-Toiminnan esittely Turun keskiaikaisten markkinoiden aikana

-Viron ja Viro-keskuksen esittely Turun päivänä

-Mahdollisuuksien Tori –tapahtumaan osallistuminen

-Turun kirjamessuille osallistuminen, yhteistyössä SVYL:n ja Viro-Instituutin ja Tuglas seuran kanssa.

-Muille messuille osallistuminen, mikäli se onnistuu yhteistyössä sopivien tahojen kanssa

-Viro-konsertin järjestäminen loka - marraskuussa

-Virolaisen ruoan illan järjestäminen loka - joulukuussa

-Viron ja Viro-keskuksen toiminnan esittely joulumarkkinoiden aikana

Joulumarkkinoiden yhteistyökumppaneina ovat mm. HiiuVill Hiidenmaalta ja Marimirt OÛ, Haapsalusta

-Vuoden aikana järjestetään erilaisia teemailtoja esim. erilaiset kulttuuriteemat,  yritystoiminta, kiinteistöasiat, matkailuilta sekä muita Viroa koskevia aiheita. 

-Yhteistyötä yritysmaailmaan kehitetään

-Kehitetään yhteistyötä Siirtolaisuusinstituutin kanssa, erityisteemana Viro-yhteistyö.

-Näyttelyt, yleisötilaisuudet.

-Brinkkalan pihan yhteistilaisuudet

-Yhteistyötä TSL:n Turun Opintojärjestön kanssa kehitetään.

-Yhteistyötä Turun suomenkielisen työväenopiston kanssa laajennetaan.

mm. Virolaisen kuoromusiikin koulutusta.

-Viroa ja virolaista kulttuuria esitteleviä tapahtumia mahdollisuuksien mukaan esim. Yhdessä-yhdistyksen ja Sondip ry:n kanssa.

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Viro-keskus ylläpitää suhteita jo olemassa oleviin yhteistyökumppaneihin.

Turun suomenkielisen työväenopiston ja Tarton Rahvaülikoolin välinen yhteistyö on merkittävässä osassa toimintoja kehitettäessä. Kansalaisopistojen välinen yhteistyö on osa Turku-Tartto yhteistyösopimukseen liittyvää yhteistyötä.

Yhteistyötä Viron suurlähetystön kanssa jatketaan ja kehitetään.

Yhteistyötä Viron Suomen-instituutin kanssa jatketaan niin Tallinnassa kuin Tartossakin. Tärkeä yhteistyökumppani on myös Viro-instituutti Suomessa.

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry on jäsenenä Suomen Viro-yhdistysten liitossa.

Näiden yhdistysten välistä yhteistyötä kehitetään.

Kehitetään myös yhteistyötä muiden vastaavien yhdistysten kanssa. Yhteistyötä kehitetään sekä Turussa että Varsinais-Suomen alueella toimivien Viro-seurojen sekä virolaisten omien yhdistysten kanssa. Etsitään erilaisia toimintamuotoja virolaisuuden edistämiseksi Varsinais-Suomessa sekä suomalaisuuden tunnetuksia tekemiseksi Virossa.

Paikallista yhteistyötä ammattiyhdistysliikkeen edustajien kanssa kehitetään edelleen. Virolaisten työntekijöiden määrän nopea kasvu Turun seudulla luo uusia haasteita.

TIEDOTTAMINEN

Viro-keskuksen toiminnasta tiedotetaan jäsenistön lisäksi myös kunnille, yrityksille, yhdistyksille sekä paikalliselle yleisölle. Tiedotustoiminta on tärkeässä roolissa yhdistyksen toiminnassa vuonna 2016.

Viro-keskuksen tiedottamismuotoja ovat jäsenlehdet ViroNyt, ja VIRK sekä sähköpostitiedotteet. Viro-keskuksen omat kotisivut ovat merkittävä tiedotuskanava, samoin facebook ja google+. Virk-jäsenlehti julkaistaan myös sähköisessä muodossa (issuu), ja sen linkkiä jaetaan sosiaalisen median kautta. Eestlaste klubin toiminnasta kerrotaan jatkossakin vironkielisessä blogissa, eestlasteleturus.blogspot.fi, joka on aloitettu tammikuussa 2014. Suomenkielinen Viro-teemainen blogi on käytössä vuonna  2016.

Turku-tapahtumien verkkosivustoja ja paikallislehdistön järjestöpalstoja hyödynnetään  ilmoituskanavina. Turkulainen -lehden Kumppani-palvelua hyödynnetään yhdistystä koskevien uutisten julkaisukanavana. SVYL:n jäsenenä keskus saa omia tapahtumiaan viroyhdistysten liiton verkkosivuille sekä ViroNyt-lehteen. Myös SVYL:n valtakunnallista sähköpostilistaa käytetään tarvittaessa tiedottamiseen.

Jäsenistön sähköpostiverkostoa kehitetään, laajennetaan ja hyödynnetään sisäisessä tiedottamisessa.

Viro-keskus seuraa myös erilaisten yhteistyökumppaneiden tiedotteita (esim. EU-tiedotteet, yhdistykset, SVYL) ja ilmoittaa niistä jäsenistölle.

VERKOSTOTOIMINTA

Verkostojen/jaostojen tarkoitus on sekä kehittää keskuksen toimintaa laaja-alaisemmaksi että aktivoida jäsenistöä mukaan Viro-toimintaan erilaisin tavoin. Verkostojen vastuuhenkilöt kokoavat verkostot jäsenten joukosta. Toimintaa kehitetään jäsenistöä kiinnostavaksi kuulemalla heidän ehdotuksiaan ja tarjoamalla puitteet niiden toteuttamiseksi. Verkoston vastaavat valitaan mahdollisuuksien mukaan hallituksen jäsenistä, jolloin hallituksen ja verkostojen sisäinen tiedonkulku toimii parhaiten.

TARTTO-YHTEISTYÖ

Tarton yhteistyötä jatketaan edelleen etsimällä erilaisia yhteistyökumppaneita erilaisiin yhteistyöprojekteihin. Toimimme yhteistyömuotojen kehittäjänä ja koordinoijana.

Viro-keskus on aktiivisesti yhteydessä Tarton Rahvaülikoolin kanssa.

Tavoitteenamme on myös Turun ja Tarton kaupunkilaisten välisen yhteistyön lisääminen mm. näyttelyvaihtoa kehittämällä.

Tartossa toimivan suomalaisen koulun kanssa tehtävää yhteistyötä edistetään yhdessä yhteistyökumppaneiden, kuten Turun normaalikoulun ja Katariinan koulun kanssa. Myös tarttolaisen Ellerin musiikkikoulun sekä Turun Konservatorion kanssa hyvin alkanutta yhteistyötä jatketaan.

KURESSAARE-YHTEISTYÖ

Toimintavuonna jatketaan yhteistyötä Viron saarten turismikeskusten kanssa sekä etsitään uusia yhteistyötahoja ja yhteistyöprojekteja. Tarkoituksena on saarten ja Turun seudun yhteistyösuhteiden laajentuminen sekä kolmannen sektorin tasolla että myös yritystasolla. Viro-keskuksella on toimivat yhteistyösuhteet Saarenmaan Kuressaaren turismi-infokeskuksen sekä saarten kansalaisopistojen kanssa. Samoin Turku-info jatkaa toimintaansa Kuresaaren kirjaston tiloissa.

PÄRNU-YHTEISTYÖ

Tulevan vuoden aikana pyritään rakentamaan yhteistyötä Pärnun kaupungin eri toimipisteiden kanssa, kuten suomen kieltä opettavan koulun, turisteja palveleva kylpylän paikallisen turismi-infopisteen sekä PEAK:n (Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus) kanssa. Luodaan uusia kontakteja.

RUOTSINKIELINEN TOIMINTA

Jatkamme yhteistyön kehittämistä Varsinais-Suomen  ja Viron ruotsinkielisten alueiden kanssa. Maaliskuussa 2016 tuodaan Viro-keskukseen esille Aiboland-näyttelyn Houtskärin kuvat, näyttelyn kielinä ovat ruotsi, viro ja suomi.

KOULUTUSTOIMINTA

Viron kielikursseja järjestetään ja markkinoidaan yhdessä Turun työväenopiston, Auralan kansalaisopiston, KSL:n sekä TSL:n kanssa.

Vuonna 2013  alkanutta suomen kieltä virolaisille -koulutusta jatketaan edelleen yhteistyössä Turun työväenopiston monikulttuurisen osaston Luupin kanssa. Kurssitarjontaa pyritään kehittämään vuoden 2016 aikana. Osallistutaan aktiivisesti Luupin ohjausryhmän työhön.

 

Viro-keskus tiedottaa jäsenistölleen ja muille kiinnostuneille Tarton Rahvaülikoolin järjestämistä kesäkursseista, joihin on mahdollisuus osallistua Turun työväenopiston kautta.

KULTTUURITOIMINTA

Kulttuurijaosto suunnittelee ja toteuttaa erilaisia kulttuuritapahtumia ja tuo virolaista ohjelmaa sekä ohjelmaryhmiä Varsinais-Suomeen. Päätapahtumina tulevat olemaan Viron itsenäisyyspäivän juhla helmikuussa, sekä virolaisen ruoan ilta ja Viro-konsertti loka- marraskuussa.

Tavoitteena on lisäksi järjestää jäsenistön toiveiden mukaan muita kulttuuritoimintoja, kuten vierailuja lähikaupunkien Viro-aiheisiin tapahtumiin ja teatterinäytöksiin sekä klubi-iltoja kirjallisuuteen, kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin asioihin liittyen. Brinkkalan pihan kulttuuritapahtumiin osallistuminen, uusien tapahtumien ideointi ja yhteistyön kehittäminen jatkuu.

 

YHTEISJAOSTO, TOIMINTAA NUORILLE

Yhteisjaoston toiminnassa kulttuuri on yksi painopistealue, jaoston  tavoitteena on luoda yhteistä toimintaa suomalaisille ja virolaisille nuorille  aikuisille. Yhteisjaosto suunnittelee itse toimintansa nuorten omien ideoiden perusteella.

VIROLAISTEN KLUBI – EESTLASTE KLUBI

Virolaisten klubi järjestää toimintaa Turun seudulla asuville virolaisille.  Toiminnan muotoja kehitetään aktiivisesti vuonna 2016, jotta virolaiset aktivoituisivat yhä enemmän yhdistystoimintaan. Hyvin käynnissä ovat jo virolaisten kansantanssiryhmä Nopsajalad ja Urmas Sisaskin kuoro, joiden käytännön järjestelyissä ovat opistot (TSL ja työväenopisto) suureksi avuksi. Näiden järjestämistä jatketaan vuonna 2016.

Virolaisten klubin perinteisiksi tapahtumiksi ovat jo kasvaneet joulujuhlat ja lastentapahtumat. Tanssien järjestämisestä on jo saatu hyviä kokemuksia, ja vuonna 2016 järjestetään suurempi tapahtuma Virosta kutsutun bändin kanssa keväällä (maaliskuussa).

Virolaisten klubin toimintasuunnitelma vuodelle 2016 LIITTEENÄ.

 

KUNTATOIMINTA

Viro-keskus haluaa sekä palvella kuntia että olla mukana ystävyyskuntatoiminnan kehittämisessä. Pyrimme myötävaikuttamaan kuntien välisen ystävyyskuntatoiminnan toiminnan laajenemiseen sekä syvenemiseen.

MATKAILUTOIMINTA

Matkailutoimintaa kehitetään jäsenten toiveiden mukaan.

Yhteistyökumppaninamme matkojen järjestämisessä on Abelita Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt.

Myös muiden matkatoimistojen kanssa tehdään yhteistyötä, ja järjestetään ja markkinoidaan matkoja myös yhteistyössä muiden Viro-seurojen sekä mm. senioriopettajien yhdistyksen kanssa

ELINKEINOJAOSTO
Yritysmaailmassa Viro-keskus kartoittaa niitä asioita, joissa Viro-keskus pystyy toimimaan asiantuntijana ja missä pystymme auttamaan yrityksiä heidän Viroa koskevissa hankkeissaan. Viro-keskuksen tavoitteena on kehittää yritysten välisiä yhteistyömuotoja.  Vuonna 2016 kehitetään Viro-keskuksen yrittäjä-foorumin toimintaa, sekä tarjotaan neuvontaa virolaisille Suomessa yritystoimintaa aloittaville yrittäjille.

Yksi Viro-keskuksen tavoitteista on etsiä yrityksiä, jotka voivat toimia Viro-keskuksen tapahtumien ja kunniakonsulaatin sponsoreina. Vastineeksi Viro-keskus voi tarjota heille mainosmahdollisuuksia kotisivuillaan sekä tapahtumien esitteissä. Viro-keskuksen jäsenlehti ”Virk” toimii myös erinomaisena ilmoituskanavana yhteistyötahoillemme.

Yritys voi hankkia mainostilaa myös SVYL:n julkaisemassa valtakunnallisessa Viro Nyt -lehdessä,  ja yrityksen on mahdollista  tarjota jäsenetuja tai alennuksia SVYL:n jäsenille.

EU-PROJEKTIT

1.9.2015 käynnistynyt Regi-projekti on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa vuonna 2016. Projektin tarkoituksena on kartoittaa virolaisten maahanmuuttajien tilannetta sekä toiveita, ja järjestää mielekästä vapaa-ajantoimintaa perheiden hyvinvointia tukemaan. Hankkeen pääpartneri on Turun Ammattikorkeakoulu.

Vuoden 2015 lopulla Viro-keskus on osallistunut useiden Viro-Suomi –hankkeiden suunnitteluun, ja näiden toteutuminen selviää loppuvuodesta.Valmistellut hakemukset: naisten maahanmuuttoon liittyvä FEM, käsityöhanke By Hand, sekä Maskun ja  sen yhteistyökumppaneiden virkistysaluehanke.

Vuonna 2016 selvitetään ja edistetään edelleen uusien Suomi-Viro -EU-projektien suunnitelmia ja mahdollisuuksia osallistua niiden toimintaan.

LOPUKSI

Vuosi 2016 tuo monenlaisia haasteita Viro-keskuksen toiminnan kehittämiseen. Vahvuuksina ovat hyvät yhteistyökumppanit ja aktiivinen yhteistyö, Turun kaupungin myöntämät toimitilat sekä toiminnan vahvistamiseksi tarkoitettu taloudellinen tuki. Lisäksi Viro-keskus on tunnettu yhdistys turkulaisten joukossa ja jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti. Lisää painoarvoa yhdistykselle tulee Viron kunniakonsulaattina toimimisesta, ja tässä asemassa sillä on entistä paremmat mahdollisuudet tavoittaa Turun seudulla asuvat virolaiset maahanmuuttajat sekä tukea neuvonta- ja kulttuurityöllä heidän kotoutumistaan.

Viro-keskuksen toiminta tulee vuonna 2016 painottumaan Turkuun, toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään jäsenten toiveiden mukaan. Lisäksi jatkamme aktiivista yhteistyötä Varsinais-Suomen ja Viron välisen yhteistyön tiivistämiseksi ja uusien kohderyhmien toiminnan tukemiseksi. Toimintavuonna tulemme hyödyntämään kaikkia niitä mahdollisuuksia joita Viro-keskukselle on myönnetty erilaisten tukitoimien kautta.

                                                                                        

                                                                               HALLITUS           20.10.2015

                                                                               Yhdistyksen syyskokous 24.11. 2015  

 

Liite: virolaisten klubin toimintasuunnitelma

Eestlaste klubi/Virolaisten klubi

Eestlaste klubin tapahtumat ovat tähän asti aika paljon seuranneet Viron kansanperinteisiä juhlapäiviä, kuten laskiaiset, martinpäivä, äidinkielen päivä jne. Tarkoituksena on ollut muistuttaa sekä aikuisille että lapsille ja nuorille kansanperinteitä ja siihen liittyviä toimintoja. Myös itsenäisyyspäivä on hyvin tärkeä juhlapäivä virolaisen identiteetin säilyttämisen osalta.

Toinen merkittävä vaikuttaja on Viro-keskuksen oma ja Turun kaupungin tapahtumakalenteri. Niihin liittyvät esim. keskiaikamarkkinat, joulumarkkinat, monikulttuurisille yhdistyksille tarkoitetut tapahtumat.

Kolmanneksi on virolaisten diaspora Varsinais-Suomen alueella kehittynyt aktiiviseksi ja uusia mahdollisuuksia etsiväksi kokonaisuudeksi, joka luo sekä itselleen että passiivisille maanmiehilleen erilaisia mielenkiintoisia tapahtumia. Eli toisin sanoen kehittää omannäköistä kulttuuria. Sellaiset tapahtumat ovat esim. olleet kevättanssit, kesäretki, keilailuillat, Ruissalon kevätpäivät ja perhepäivä, muinaistulien yö.

Ne kolme suuntaa vaikuttavat eniten myös Eestlaste klubin vuoden 2016 suunnitelmia. Tavoitteena on kehittää olemassa olevia, mutta myös löytää uusia toimintamuotoja, jotta virolaiset aktivoituisivat yhä enemmän yhdistystoimintaan.

Hyvin käynnissä ovat jo virolaisten kansantanssiryhmä Nopsajalad ja Urmas Sisaskin kuoro, joiden käytännön järjestelyissä ovat opistot (TSL ja työväenopisto) suureksi avuksi. Näiden järjestämistä jatketaan vuonna 2016. Tanssiryhmän iso tavoite on osallistua Viron naisten tanssijuhliin kesäkuussa 2016. Sen toteutuminen riippuu ryhmän tasosta ja näyttöesiintymisistä. Tanssiryhmän ja kuoron jäsenet ovat aktiivisia osallistumaan myös toisiin Eestlaste klubin tapahtumiin.

Virolaisten klubin perinteisiksi tapahtumiksi ovat jo kasvaneet joulujuhlat ja lastentapahtumat. Viimeiset ovat ehkä tärkein jäsenien liittäjää ja uusien jäsenien saamisen mahdollisuus, koska viimevuosien kokemuksen perusteella näkevät vanhemmat lapsilleen toisiin virolaislapsiin tutustumisen aika tärkeäksi.

Tanssien järjestämisestä on jo saatu hyviä kokemuksia, ja vuonna 2016 järjestetään suurempi tapahtuma Virosta kutsutun bändin kanssa keväällä (maaliskuussa). On huomattava, että tanssit ovat vetäneet virolaisia myös toisista Suomen paikoista (pääkaupunkiseutu, Salo, Laitila, Pori jne).

Lapsille isoin tavoite on järjestää Tarton Vanemuise-teatterinlastenmusikaali ”Sööbik ja Pisik” Turkuun ja yhteistyössä Eesti Majan kanssa myös Helsinkiin. Projektin toteutuminen on erikoisprojekti, joka riippuu Taiteen edistämiskeskuksen monikulttuurisuusavustusta.

Tapahtumien laadun ja säännöllisyyden, sekä Eestlaste klubin oman järjestyksen ja yhteenkuuluvuden osalta on tärkeä, että klubin jäsenet (erityisesti ns. aktiivit) kokoontuisivat noin kerran kuukaudessa tai ainakin 9-10 kertaa vuodessa (kesä on hiljaisempi lomien takia). Vuoden 2016 alussa sovitaan Eestlaste klubin aktiiviryhmästä, ns. Eestlaste klubin omasta hallituksesta (5-7 jäsentä), joka alkaa kokoontua noin kerran kuukaudessa. Nämä suunnittelukokoukset ovat hyvä keino jakaa tehtäviä, sovita tapahtumien sisällöstä, saada mukaan uusia ihmisiä tapahtumien järjestämiseen jne. Klubin toiminnan tehokkuuden nostamisen osalta on tärkeä saada niihin tapaamisiin säännöllisyys.

Kulttuuri- ja viihdetapahtumien lisäksi on ilmoitettu kiinnostusta urheilun suuntaan, mutta toiminta on ollut on enemmän satunnainen kuin säännöllinen. Sitä auttaisi valtaavasti motivoidun ihmisen löytäminen johtohahmoksi, ja se on yksi tavoite johon vuoden 2015 aikana pyritään.

Menestyksekkäät ovat olleet myös kansainväliset ravintolapäivät ja virolaisen keittiön pop-up-ravintola toimiston tiloissa. Sitä perinnettä on myös tarkoitus jatkaa, mutta niiden järjestäminen riippuu päivien virallisesta aikataulusta. Sama koskee Turun kaupungin, Sondip ry:n ym. tapahtumia, joihin Eestlaste klubi osallistuu keskuksen kanssa.

Kuukausittain Eestlaste klubin mahdollinen toimintasuunnitelma on seuraava:

Tammikuu

-       Klubin aktiivien tapaaminen

-       Mahdollinen Manilla-ilta

Helmikuu

-       Klubin aktiivien tapaaminen

-       Aikuistentapahtuma (mahd. aiheet mm. kynttiläpäivä, laskiaiset esim. Hirvensalossa)

-       Viron itsenäisyyspäivän tilaisuus keskiviikkona, 24.02 ja virolaisten jatkojuhla.

Maaliskuu

-       Klubin aktiivien tapaaminen

-       Lapsille kohdennettu äidinkielenpäivän (M, 14.03) tapahtuma

-       Eestlaste klubin tanssijuhlat (K, 23.03)

-       Mahdollinen Manilla-ilta (mahd. aihe naistenpäivä 8.03)

Huhtikuu

-       Klubin aktiivien tapaaminen

-       Yrjönyön (Jüriöö, 23.04) juoksukilpailu ja Manilla-ilta

-       Huvikuukauden (naljakuu) karnevaalit

Toukokuu

-       Klubin aktiivien tapaaminen

-       Lastentapahtuma (mahd. aiheet äitienpäivä 8.05 ja Euroopan päivä 9.05)

-       Mahd. Ruissalon kevätpäivät: perhepäivä, aikuisten grillijuhla ym.

 

Kesäkuu

-       Mahd. lastentapahtuma (aihe lastensuojelupäivä K, 1.06)

-       Nopsajalad Viron naisten tanssijuhlissa (12.06, Jõgeva)

-       Osallistuminen keskiaikamarkkinoihin

-       Mahd. kesäretki

Elokuu

-       Klubin aktiivien tapaaminen.

-       Mahd. kesäretki esim. Muinaistulien yön yhteydessä

Syyskuu

-       Klubin aktiivien tapaaminen.

-       Tarton Vanemuise-teatterin lastenmusikaali ”Sööbik ja Pisik” Turussa ja Helsingissä

-       Mahd. Manilla-ilta

-       Mahd. lastentapahtuma (aihe viisaudenpäivä 1.09)

Lokakuu

-       Klubin aktiivien tapaaminen

-       Manilla-ilta aikuisille tai muu aikuisten tapahtuma

Marraskuu

-       Klubin aktiivien tapaaminen

-       Lastentapahtuma (Halloween ja Martin (10.11)/Katrinpäivä (25.11))

-       Aikuistentapahtuma (isänpäivä, P 13.11)

Joulukuu

-       Lasten joulujuhlat

-       Aikuisten joulujuhlat

-       Klubin aktiivien tapaaminen

Tapahtumia

tammikuu 2019
M T K T P L S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3