VARSINAIS-SUOMEN VIRO-KESKUS RY:N 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

YLEISTÄ

Vuosi 2018 on Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n 24. toimintavuosi. Vuonna 2018 Viro juhlii 100-vuotispäiväänsä, joten EV100-juhlavuositulee näkymään yhdistyksen toiminnassa merkittävästi.

TOIMINNAN TARKOITUKSENA:

Viro-tietouden laajentaminen Varsinais-Suomessa.

Viron kunniakonsulaattina toimiminen Turussa.

Virolaisten maahanmuuttajien neuvonta ja kotoutumisen tukeminen.

Virolaisten maahanmuuttajien oman kulttuuritoiminnan tukeminen ja organisoiminen.

Viron kulttuuriin ja elämään liittyvän yhdistystoiminnan järjestäminen.(Toiminnan kohderyhminä sekä virolaiset että suomalaiset: harrastuspiirit, kurssit, kokoukset, matkat, konsertit, näyttelyt,yleisötapahtumat jne).

Kielikoulutuksen ja muiden Viroon liittyvien kurssien järjestäminen: koulutuksen edistäminen yhteistyökumppanien kanssa.

Viron kunniakonsulaattinayhdistyksen toimisto palvelee Turun seudulla asuvia virolaisia maahanmuuttajia. Kunniakonsulaatin asema 1.8.2012 alkaen on tuonut yhdistyksen toimistolle uusia tehtäviä: passien ja henkilökorttien jakaminen sekä  maahanmuuttajien neuvontatyö ja kotoutumisen tukeminen.

Kunniakonsulitoimiston vaikutuksena on yhdistykselle tullut hyvät mahdollisuudet kehittää yhteistyötä Turun alueelle muuttaneiden virolaisten kanssa.

Tässä yhdistys on tehnyt merkittävää työtä vuosien  2014 - 2017 aikana.

Perustettiin mm. virolaisten klubi (Eestlaste klubi), joka on toiminut erittäin aktiivisesti. Vuonna 2018 etsitään edelleen virolaisille sopivia uusia toimintamuotoja, jotka tukevat virolaisten oman kulttuurin harrastamista sekä kotoutumista Turkuun.

Viro-keskus auttaa yksittäisiä ihmisiä, kuntia, seurakuntiaja yhteisöjä näiden Viro-kontakteissa. Toiminnan painopiste on keskuksen jokapäiväisessä palvelu- ja neuvontatyössä. 

Keskuksen toimisto toimii kaikkien varsinaissuomalaisten tahojen Viro-informaatio- ja kontaktipaikkana. Yhtenä painopisteenä on Varsinais-Suomen ja Viron ystävyyskuntatoiminnan kehittäminen ja tukeminen sekä kuntien avustaminen käytännön tasolla. Samoin kehitetään myös Varsinais-Suomen alueella toimivien Viro-yhdistysten välistä yhteistyötä.

Keskus vaalii ja kehittää erityisesti Turun, Tarton, Tallinnan ja Kuressaaren kaupunkien välistä yhteistyötä sekä Varsinais-Suomen ja Viron välistä ystävyyskuntatoimintaa. 

Turun kaupungin myöntämä vuotuinen avustus on arvokas tuki Viro-keskuksen toiminnalle. Tuen avulla mahdollistetaan tarjottujen palvelujen ja yhteistyötoiminnan jatkuminen ja kehittäminen yhä tehokkaammaksi mm. mahdollistamalla toimitilat keskeisellä paikalla Turussa.

Toiminnallamme tuemme Turun kaupungin ja Tarton kaupungin välisen yhteistyön kehittämistä. 

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut vuoden 2017 aikana kasvussa, varsinkin virolaisten klubin (Eestlaste klubi) ansiosta (jäsenmäärä lokakuussa 2017: 527). Vuoden 2018 aikana tavoitteena on edelleen kasvattaa jäsenmäärää aktiivisella jäsenhankinnalla.

- Henkilöjäsenille suunnattujen palvelujen tuottaminen (mm. matkailuinformaatio, neuvonta, kirjastopalvelut, käännöspalveluiden välittäminen).

- Yhteisöjen avustaminen Viro-kontaktien löytämisessä.

- Yritysten värvääminen jäseniksi, jolloin tulee tarjota/löytää heille palveluja, joita he tarvitsevat ja joita eivät saa muista lähteistä. 

- Jäsenhankinta tulee edelleenolemaan yksi merkittävä tehtävä vuoden aikana. Tähän liittyy aktiivisen jäsentoiminnan kehittäminen jäsenistön sitouttamiseksi yhdistyksen toimintaan.

- Kontaktipohjan laajentaminen sekä Suomen että Viron puolella.

- Kuntien kannustaminen aktiiviseen Viro-yhteistyöhön. Kuntien välistä yhteistyötä tulemme edelleen kehittämään aktiivisesti.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksien yhteyteen pyritään saamaan ajankohtainen esitelmä, alustus tai näyttely, jolla edistetään Viro-tietoutta.

VIRO-KESKUKSEN HALLITUS

Keskuksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallituksen kokouksia pidetään kuukausittain, lukuun ottamatta heinäkuuta. Hallituksen jäsenten sisäisellä työnjaolla (verkostot) kehitetään toimintaa niin, että se palvelee jäsenistöä parhaalla mahdollisella tavalla.

Hallituksen jäsenet ja verkostojen vastuuhenkilöt tekevät työtä vapaaehtoisina. Vastuuhenkilöt tekevät yhteistyötä toiminnanjohtajan kanssa ja raportoivat jaostojen toiminnasta hallitukselle.

Hallituksen kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös Eestlaste klubin ja muiden verkostojen edustajilla .

TALOUS

Vuonna 2018 yhdistyksen toiminnan rahoittaminen vaatii ponnisteluja. Suurimmat kulut ovat henkilöstökulut sekä vuokra. 

Turun kaupungin perusavustus on aiempina vuosina ollut ratkaisevan tärkeä yhdistyksen toiminnalle, näin myös tulevana toimintavuonna. Ilman tätä perusrahoitusta yhdistyksen olisi täysin mahdoton palkata työvoimaa ja pitää yllä Viro-keskuksen sekä virolaisia että suomalaisia asiakkaita palvelevaa toimistoa.

Tapahtumien järjestelyihin talousarviossa ei ole varattu “valmista rahaa”, vaan toimintojen on maksettava itse itsensä. Painatus- ja postituskuluissa säästetään aiempiin vuosiin verrattuna, kun satsataan sähköiseen viestintään ja hyödynnetään viestinnässä Viro-yhidstysten liiton jäsenlehteä ViroNyt. 

EU-hanke (1.4.2016 alkanut ja 31.12.2017päättynyt FEM) tuo vielä toimintaan lisärahoitusta vuonna 2018, mutta hankkeissa on tarkoin määritelty miten raha käytetään. Hankkeiden toteuttaminen velvoittaa myös henkilöstön palkkaamiseen ja toisaalta hankkeisiin liittyy omarahoitusosuus (FEM yht. 13.456,25 eur)joten sen kattamiseksi yhdistys joutuu myös etsimään lisärahoitusta. REGI-hankkeen viimeisten kausien rahoitus käytetään suoraan lainanmaksuun, AMK:n 24.000 eur maksetaan takaisin vuoden 2018 aikana.

Myös vuoden 2018 aikana haetaan aktiivisesti erilaisia hankkeita, tukia, avustuksia ja apurahoja. Varainhankintaa tehdään sekä perinteisin keinoin (esim. konsertti, ruokailta) että kehitetään uutta toimintaa.

TOIMITILAT

Viro-keskuksen toimitilat sijaitsevat osoitteessa Vanha Suurtori 3.

Tilat toimivat kunniakonsulaattina jaViron infopisteenä. Toimistoa voidaan käyttää myös palavereihin ja pienimuotoisiin yleisötilaisuuksiin. Toimitilojen keskeinen sijainti mahdollistaa joustavan asioinnin Viro-keskuksessa.

Toimitilassa palvellaan yhdistyksen jäseniä, kaikkia Virosta kiinnostuneita henkilöitä, kuntia, yrityksiä sekä yhteisöjä. Lisäksi palvellaan virolaisia maahanmuuttajia esim. Suomen yhteiskuntaa koskevissa kysymyksissä. Lisäksi tarjotaan Turun seudulla asuville virolaisille mahdollisuus verkostoitumiseen ja yhteiseen toimintaan.

Toimisto toimii myös erityisesti Tarton, Tallinnan, Pärnunja Kuressaaren kaupunkien infopisteenä. Matkailuinfoa tarjotaan monipuolisesti eri puolilta Viroa.

Viro-keskuksen yhteydessä on myös erillinen toimitila, Konsuli-galleria, jota käytetään kokous- ja koulutustilana sekä pienimuotoisten näyttelyiden järjestämiseen. Vuonna 2018 Konsuli-galleria esittelee Marje Õunapuun uniikkeja keramiikkatöitä, ja Õunapuu järjestää tilassa keramiikkakursseja sekä aikuisille että lapsille. 

TOIMIHENKILÖT

Viro-keskuksen toimintaa johtaa toiminnanjohtaja, jonka tehtävänä on kehittää keskuksen palveluja sekä suorittaa niitä tehtäviä, joita hallitus, verkostot ja muut yhteistyökumppanit hänelle asettavat.

Vuonna 2017 yhdistyksen palveluksessa on työskennellyt myös osa-aikaisia projektityöntekijöitä (Regi ja FEM –hankkeissa sekä Turku-lisän avulla). Mikäli uutta hankerahoitusta saadaan, otetaan töihin hankesuunnitelmien mukaiset toimihenkilöt. Myös mahdollisuutta työllistää palkkatuella tutkitaan (seurataan tilannetta).

Viro-keskus toimii yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa tarjoamalla harjoittelupaikan Virosta muuttaneille työntekijöille (työkokeilu).Harjoittelijan tehtävänä on mm. Turussa asuvien virolaisten kanssa tehtävä yhteistyöja kontaktien rakentaminen Viron puolelle, kunniakonsulaatin asiakaspalvelu sekä päivittäisten toimistorutiinien hoitaminen.

Viro-keskus tarjoaa mahdollisuuden opintoihin liittyvään harjoitteluun. Työtehtävät suunnitellaan jokaiselle harjoittelijalle erikseen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Jo vakiintunut harjoittelijayhteistyö Viro-keskuksella on mm. Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Turun ammatti-instituutin, Salon aikuisopiston, Turun aikuiskoulutuskeskuksen, Raision Timalin  ja Turun kristillisen opiston kanssa.

Työharjoittelijoiden työpaikkakouluttajana ja työnjohtajana toimii toiminnanjohtaja, joka on koulutettu työpaikkaohjaaja. Harjoittelujen tavoitteena on opastaa virolaisia maahanmuuttajia suomalaisen työelämän käytännöissä. Yksilöllisen ohjauksen avulla pyritään parantamaan harjoittelijoiden kielitaitoa sekä työllistymismahdollisuuksia.

TAPAHTUMIA

Viro-keskus järjestää Viron perinteisiin ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia ja toimii yhteistyökumppanina erilaisten virolaistahojen kanssa. Toimintavuoden aikana järjestetään mm. erilaisia kulttuuritapahtumia sekä järjestetään Viroon suuntaavaa matkailutoimintaa yhdessä mm Abelita Oy:nja muiden seurojen kanssa jäsenistön toiveet huomioiden.

Toimintavuoden 2018 tapahtumia tulevat olemaan mm.

-Viron itsenäisyyspäivän juhlistaminen helmikuussa: EV100-juhla.

-DOM-oratorion kantaesitys huhtikuussa. Lahja 100v Virolle!Säveltäjä: Urmas Sisask.

-Juhlavuoden esitelmäsarja. Ensimmäisenä tammikuussa yhdistyksen kunniajäsen Markku Lehtonen pitää esitelmän Viron ajankohtaisesta politiikasta (mm. kunnallisvaalien jälkimainingit)

-Toiminnan esittely Turun keskiaikaisten markkinoiden aikana

-Viron ja Viro-keskuksen esittely Turun päivänä, Mahdollisuuksien Tori –tapahtumaan osallistuminen

-Turun kansainvälisille kirjamessuille osallistuminen, yhteistyössä suurlähetystön SVYL:n ja Viro-Instituutin ja Tuglas seuran kanssa. Viro on vuonna  2018 messujen teemamaa.

-Muille messuille osallistuminen, mikäli se onnistuu yhteistyössä sopivien tahojen kanssa

-Viro-konsertin järjestäminen loka – marraskuussa, teemana EV100

-Virolaisen ruoan illan järjestäminen loka - joulukuussa

-Viron ja Viro-keskuksen toiminnan esittely joulumarkkinoiden aikana

Joulumarkkinoiden yhteistyökumppaneina ovat mm. HiiuVill Hiidenmaalta, Bonifatiuse Gild Viljannista ja Marimirt OÛ Haapsalusta 

-Vuoden aikana järjestetään erilaisia teemailtoja esim. erilaiset kulttuuriteemat,  yritystoiminta, kiinteistöasiat, matkailuilta sekä muita Viroa koskevia aiheita.  

-Yhteistyötä yritysmaailmaan kehitetään

-Yhteistyötä ammattiliittojen kanssa kehitetään; infon jakaminen virolaisille maahanmuuttajille.

-Kehitetään yhteistyötä Siirtolaisuusinstituutin kanssa, erityisteemana Viro-yhteistyö.

Tammikuussa 2018 Virolaisten tie Australiaan –näyttely Siirtolaisuusinstituutissa.

-Näyttelyt, yleisötilaisuudet.

-Brinkkalan pihan yhteistilaisuudet

-Viroa ja virolaista kulttuuria esitteleviä tapahtumia esim. Yhdessä-yhdistyksen ja Sondip ry:n kanssa.

            Koulutusyhteistyö:

-Yhteistyötä TSL:n Turun Opintojärjestön kanssa kehitetään.

-Yhteistyötä Turun suomenkielisen työväenopiston kanssa kehitetään.

-Yhteistyötä Auralan kansalaisopiston kanssa kehitetään.

-Tarjotaan harjoittelupaikkoja eri oppilaitosten opiskelijoille, erityisesti virolaisille.

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Viro-keskus ylläpitää suhteita jo olemassa oleviin yhteistyökumppaneihin.

Turun suomenkielisen työväenopiston ja Tarton Rahvaülikoolin välinen yhteistyö on merkittävässä osassa toimintoja kehitettäessä. Kansalaisopistojen välinen yhteistyö on osa Turku-Tartto yhteistyösopimukseen liittyvää yhteistyötä.

Yhteistyötä Viron suurlähetystön kanssa jatketaan ja kehitetään.

Yhteistyötä Viron Suomen-instituutin kanssa jatketaan niin Tallinnassa kuin Tartossakin. Tärkeä yhteistyökumppani on myös Viro-instituutti Suomessa.

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry on jäsenenä Suomen Viro-yhdistysten liitossa. 

Näiden yhdistysten välistä yhteistyötä kehitetään.

Kehitetään myös yhteistyötä muiden vastaavien yhdistysten kanssa. Yhteistyötä kehitetään sekä Turussa että Varsinais-Suomen alueella toimivien Viro-seurojen sekä muiden yhdistysten kanssa. Etsitään erilaisia toimintamuotoja virolaisuuden edistämiseksi Varsinais-Suomessa sekä suomalaisuuden tunnetuksia tekemiseksi Virossa.

Paikallista yhteistyötä ammattiyhdistysliikkeen edustajien kanssa kehitetään edelleen. Virolaisten työntekijöiden määrän nopea kasvu Turun seudulla luo uusia haasteita.

V-S Viro-keskus  ry on vuonna 2015 liittynyt jäseneksi Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liittoon Sondipiin. 

V-S Viro-keskus ry on Turun WTC:n jäsen. Pyrimme järjestämään myös tulevana toimintavuonna yhteistyössä WTC:n kanssa Viro-aiheisia tilaisuuksia.

Vuonna 2018 yhdistyksen edustaja Eva Finch on mukana Turun kaupungin monikulttuurisuusneuvostossa. Neuvosto on valittu toimintakaudelle 2017-2019, ja sen jäsenet nimeää Turun kaupunginhallitus.

Viro-keskuksen edustajat Mari Jurtom ja Juhani Koivuviita osallistuvat Varsinais-Suomen Liiton järjestötyöpajan toimintaan vuonna 2018. Järjestötyöpajan tavoitteena on maakunnan järjestöstrategian/tiekartan luominen.

TIEDOTTAMINEN

Viro-keskuksen toiminnasta tiedotetaan jäsenistön lisäksi myös kunnille, yrityksille, yhdistyksille sekä paikalliselle yleisölle. Tiedotustoiminta on tärkeässä roolissa yhdistyksen toiminnassa vuonna 2018.

Viro-keskuksen tiedottamismuotoja ovat jäsenlehdet ViroNyt, ja VIRK sekä sähköpostitiedotteet. Viro-keskuksen omat kotisivut ovat merkittävä tiedotuskanava, samoin facebook ja google+. Virk-jäsenlehti julkaistaan myös sähköisessä muodossa (issuu), ja sen linkkiä jaetaan sosiaalisen median kautta. Eestlaste klubin toiminnasta kerrotaan jatkossakin viroksi, pääosin facebookin Eestlaste Klubi  Turu / Turku –lehden kautta..

Turku-tapahtumien verkkosivustoja ja paikallislehdistön järjestöpalstoja hyödynnetään  ilmoituskanavina. Turkulainen -lehden Kumppani-palvelua hyödynnetään yhdistystä koskevien uutisten julkaisukanavana. SVYL:n jäsenenä keskus saa omia tapahtumiaan viroyhdistysten liiton verkkosivuille sekä ViroNyt-lehteen. Myös SVYL:n valtakunnallista sähköpostilistaa käytetään tarvittaessa tiedottamiseen. Viro-instituutin ylläpitämää Viro Suomesssa –kalenteria käytetään aktiivisesti.

Jäsenistön sähköpostiverkostoa ja hyvin toimivaa facebook-verkostoa kehitetään, laajennetaan ja hyödynnetään sisäisessä tiedottamisessa.

Viro-keskus seuraa myös erilaisten yhteistyökumppaneiden tiedotteita (esim. EU-tiedotteet, yhdistykset, SVYL) ja ilmoittaa niistä jäsenistölle.

VERKOSTOTOIMINTA

Verkostojen/jaostojen tarkoitus on sekä kehittää keskuksen toimintaa laaja-alaisemmaksi että aktivoida jäsenistöä mukaan Viro-toimintaan erilaisin tavoin. Verkostojen vastuuhenkilöt kokoavat verkostot jäsenten joukosta. Toimintaa kehitetään jäsenistöä kiinnostavaksi kuulemalla heidän ehdotuksiaan ja tarjoamalla puitteet niiden toteuttamiseksi. Verkoston vastaavat valitaan mahdollisuuksien mukaan hallituksen jäsenistä, jolloin hallituksen ja verkostojen sisäinen tiedonkulku toimii parhaiten. 

TARTTO-YHTEISTYÖ

Tarton yhteistyötä jatketaan edelleenetsimällä erilaisia yhteistyökumppaneita erilaisiin yhteistyöprojekteihin. Toimimme yhteistyömuotojen kehittäjänä ja koordinoijana.

Viro-keskus on aktiivisesti yhteydessä Tarton Rahvaülikoolin kanssa. 

Tavoitteenamme on myös Turun ja Tarton kaupunkilaisten välisen yhteistyön lisääminen mm. näyttelyvaihtoa kehittämällä. 

Tartossa toimivan suomalaisen koulun kanssa tehtävää yhteistyötä edistetään yhdessä yhteistyökumppaneiden, kuten Turun normaalikoulun ja Katariinan koulunkanssa. Myös tarttolaisen Ellerin musiikkikoulun sekä Turun Konservatorionkanssa hyvin alkanutta yhteistyötä jatketaan.

KURESSAARE-YHTEISTYÖ

Toimintavuonna jatketaan yhteistyötä Viron saarten turismikeskusten kanssa sekä etsitään uusia yhteistyötahoja ja yhteistyöprojekteja. Tarkoituksena on saarten ja Turun seudun yhteistyösuhteiden laajentuminen sekä kolmannen sektorin tasolla että myös yritystasolla. Viro-keskuksella on toimivat yhteistyösuhteet Saarenmaan Kuressaaren turismi-infokeskuksen sekä saarten kansalaisopistojen kanssa. Samoin Turku-info jatkaa toimintaansa Kuresaaren kirjaston tiloissa.

PÄRNU-YHTEISTYÖ

Tulevan vuoden aikana pyritään rakentamaan yhteistyötä Pärnun kaupungin eri toimipisteiden kanssa, kuten suomen kieltä opettavan koulun, turisteja palveleva kylpylän paikallisen turismi-infopisteen sekä PEAK:n (Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus) kanssa.Luodaan uusia kontakteja.

RUOTSINKIELINEN TOIMINTA

Jatkamme yhteistyön kehittämistä Varsinais-Suomen ja Viron ruotsinkielisten alueiden kanssa. 

KOULUTUSTOIMINTA 

Viron kielikursseja järjestetään ja markkinoidaan yhdessä Turun työväenopiston, Auralan kansalaisopiston, KSL:n sekä TSL:n kanssa. 

Vuonna 2013  alkanutta suomen kieltä virolaisille -koulutusta jatketaan edelleen yhteistyössä Turun työväenopiston monikulttuurisen osaston Luupin kanssa. Kurssitarjontaa pyritään kehittämään vuoden 2018 aikana. Osallistutaan aktiivisesti Luupin ohjausryhmän työhön.

  

Viro-keskus tiedottaa jäsenistölleen ja muille kiinnostuneille Tarton Rahvaülikoolin järjestämistä kesäkursseista, joihin on mahdollisuus osallistua Turun työväenopiston kautta.

Merkittävä osa Viro-keskuksen koulutustoiminnasta tapahtuu ns. talon sisällä. Eri oppilaitoksista tulevien harjoittelijoiden koulutus on osa toimiston jokapäiväistä työtä. 

KULTTUURITOIMINTA

Kulttuurijaosto suunnittelee ja toteuttaa erilaisia kulttuuritapahtumia ja tuo virolaista ohjelmaa sekä ohjelmaryhmiä Varsinais-Suomeen. Päätapahtumina tulevat olemaan Viron itsenäisyyspäivän juhla helmikuussa, Urmas Sisaskin op. 159 eli Dom-oratorion kantaesitys huhtikuussa sekä virolaisen ruoan ilta ja Viro-konsertti loka- marraskuussa.

Tavoitteena on lisäksi järjestää jäsenistön toiveiden mukaan muita kulttuuritoimintoja, kuten vierailuja lähikaupunkien Viro-aiheisiin tapahtumiin ja teatterinäytöksiin sekä klubi-iltoja kirjallisuuteen, kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin asioihin liittyen. Brinkkalan pihan kulttuuritapahtumiin osallistuminen, uusien tapahtumien ideointi ja yhteistyön kehittäminen jatkuu.

TOIMINTAA NUORILLE

Nuorten toiminta on suunnattu alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille, ja ideana on tuoda virolaiset ja suomalaiset nuoret toimimaan yhdessä. toiminnassa kulttuuri on yksi painopistealue. Ryhmä suunnittelee itse toimintansa nuorten omien ideoiden perusteella.

VIROLAISTEN KLUBI – EESTLASTE KLUBI

 Virolaisten klubi järjestää toimintaa Turun seudulla asuville virolaisille. Toiminnan muotoja kehitetään aktiivisesti vuonna 2018, jotta virolaiset aktivoituisivat yhä enemmän yhdistystoimintaan. Hyvin käynnissä ovat jo virolaisten kansantanssiryhmä Nopsajalad ja Urmas Sisaskin kuoro, joiden käytännön järjestelyissä ovat opistot (TSL ja työväenopisto) suureksi avuksi. Näiden järjestämistä jatketaan vuonna 2018.

Virolaisten klubin perinteisiksi tapahtumiksi ovat jo kasvaneet erityisesti perheiden ja lasten tapahtumat. Lastentapahtumia ja lastenkerhoja järjestetään kevätkaudella 2018 Viro-instituutin ja Viron koulutus- ja tiedeministeriön tuella, ja keväällä 2018 laaditaan opetussuunnitelma ja hakemus lukuvuodelle 2018-2019. 

Tanssien järjestämisestä on jo saatu hyviä kokemuksia, ja vuonna 2018 järjestetään suurempi tapahtuma (noin 200-300 hengelle) Virosta kutsutun bändin kanssa keväällä, samoin järjestetään joulujuhlat noin 200 hengelle.

Virolaisten klubin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 LIITTEENÄ.

KUNTATOIMINTA

Viro-keskus haluaa sekä palvella kuntia että olla mukana ystävyyskuntatoiminnan kehittämisessä. Pyrimme myötävaikuttamaan kuntien välisen ystävyyskuntatoiminnan toiminnan laajenemiseen sekä syvenemiseen.

MATKAILUTOIMINTA

Matkailutoimintaa kehitetään jäsenten toiveiden mukaan. 

Yhteistyökumppaninamme matkojen järjestämisessä on Abelita Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt. 

Myös muiden matkatoimistojen kanssa tehdään yhteistyötä, ja järjestetään ja markkinoidaan matkoja myös yhteistyössä muiden Viro-seurojen sekä mm. senioriopettajien yhdistyksen kanssa 

ELINKEINOJAOSTO
Yritysmaailmassa Viro-keskus kartoittaa niitä asioita, joissa Viro-keskus pystyy toimimaan asiantuntijana ja missä pystymme auttamaan yrityksiä heidän Viroa koskevissa hankkeissaan. Viro-keskuksen tavoitteena on kehittää yritysten välisiä yhteistyömuotoja.  Vuonna 2018 kehitetään Viro-keskuksen yrittäjä-foorumin toimintaa, sekä tarjotaan neuvontaa virolaisille Suomessa yritystoimintaa aloittaville yrittäjille.

Yksi Viro-keskuksen tavoitteista on etsiä yrityksiä, jotka voivat toimia Viro-keskuksen tapahtumien ja kunniakonsulaatin sponsoreina. Vastineeksi Viro-keskus voi tarjota heille mainosmahdollisuuksia kotisivuillaan sekä tapahtumien esitteissä. Viro-keskuksen jäsenlehti ”Virk” toimii myös erinomaisena ilmoituskanavana yhteistyötahoillemme.  Yritys voi hankkia mainostilaa myös SVYL:n julkaisemassa valtakunnallisessa Viro Nyt -lehdessä,  ja yrityksen on mahdollista  tarjota jäsenetuja tai alennuksia SVYL:n jäsenille.

EU-PROJEKTIT JA MUUT HANKKEET

 Regi- ja FEM-projektit (Central Baltic) ovat olleet tärkeä osa yhdistyksen toimintaa vuonna 2017. Projektin tarkoituksena on ollut kartoittaa virolaisten maahanmuuttajien tilannetta sekä toiveita, ja järjestää mielekästä vapaa-ajantoimintaa perheiden hyvinvointia tukemaan. Naisten maahanmuuttoon liittyvä FEM-hanke on järjestänytvertaistukiryhmien toimintaa ja pitänyt yllä suosittua neuvontapistettä. Vuonna 2018 varmistetaan, että hankkeissa kerätty kokemus tulee käyttöön yhdistyksen toiminnassa. Neuvontatyön jatkuminen tulee turvata jossain muodossa, joko omana työnä tai yhteistyökumppanien kautta. Vuonna 2018 etsitään uusia ratkaisuja tämän hyvin tärkeäksi osoittautuneen työn rahoittamiseksi.

Vuonna 2018 selvitetään ja edistetään edelleen uusien Suomi-Viro -projektien suunnitelmia ja mahdollisuuksia osallistua niiden toimintaan.

LOPUKSI

Vuosi 2018 tuo monenlaisia haasteita Viro-keskuksen toiminnan kehittämiseen. Vahvuuksina ovat hyvät yhteistyökumppanit ja aktiivinen yhteistyö, Turun kaupungin myöntämät toimitilat sekä taloudellinen tuki, joka antaa työlle perustan. Lisäksi Viro-keskus on tunnettu yhdistys turkulaisten joukossa ja jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti. Lisää painoarvoa yhdistykselle tulee Viron kunniakonsulaattina toimimisesta, ja tässä asemassa sillä on erinomaiset mahdollisuudet tavoittaa Turun seudulla asuvat virolaiset maahanmuuttajat sekä tukea neuvonta- ja kulttuurityöllä heidän kotoutumistaan.

Viro-keskuksen toiminta tulee vuonna 2018 painottumaan Turkuun, toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään jäsenten toiveiden mukaan. Lisäksi jatkamme aktiivista yhteistyötä Varsinais-Suomen ja Viron välisen yhteistyön tiivistämiseksi ja uusien kohderyhmien toiminnan tukemiseksi. Toimintavuonna tulemme hyödyntämään kaikkia niitä mahdollisuuksia joita Viro-keskukselle on myönnetty erilaisten taloudellisten tukien kautta.

Luonnos, käsittelyvaiheet: 

                                                                              HALLITUS           17.10.2017  ja 21.11.2017

                                                                              Yhdistyksen syyskokous 27.11. 2017  

Tapahtumia

kesäkuu 2019
M T K T P L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30