Välkommen med i föreningen!

Till medlemsfördelar får du Finlands Estlandscentrets föreningens medlemstidning ViroNyt 4 gånger i året, medlemsbrev, information och rabatter på Estniska evenemang.

 

Medlemsavgiften är 22 €/år. Familj- och studerandemedlemskap kostar bara 10 €/år. För företag, föreningar och kommuner är medlemsavgiften 100€/år.

För att ansluta dig skall du fylla i en medlemsblankett i Estlandscentret eller genom att välja elektronisk blankett. Fyll i kontakt informationen nogrant, så att medlemsposten kommer rätt fram!

Välkommen med i verksamheten!

 

******************************************************* 

Stadgar för Egentliga Finlands Estlandscenter rf.

1 § NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är Egentliga Finlands Estlandscenter rf. Föreningen är såväl finsk- som svenskspråkig.

I dessa stadgar används nedan benämningen centret för föreningen. Centrets hemort är Åbo.

2 § SYFTE OCH VERKSAMHET

Syftet med centret är att främja samarbetet mellan Egentliga Finland och Estland, att öka kunskapen om Estland och det estniska språket i Finland och att stödja samarbetet medlemmarna emellan.

Centret värnar om och utvecklar speciellt det ömsesidiga samarbetet mellan Åbo, Tartu, Tallinn och Kuressaare.

Centret fungerar som en länk mellan estländare som bor i Egentliga Finland och har som målsättning att öka det sociala välbefinnandet och stödja estländarnas integration i det finländska samhället.

Centret främjar utövandet av estnisk kultur och bevarandet av det estniska språket.

För att fullfölja sitt syfte idkar centret informations- och publikationsverksamhet och ordnar förhandlings-, utbildnings- och kulturevenemang samt besök.

Som stöd för verksamheten tar centret ut medlemsavgifter av sina medlemmar. Centret kan äga och förvalta fast och lös egendom. Centret kan ordna avgiftsbelagda fester, nöjestillställningar och liknande evenemang, penninginsamlingar, lotterier och basarer. Centret kan bedriva förplägnadsrörelse på ett affärsställe och förlagsverksamhet.

Med ekonomisk nytta som eventuellt erhålls främjas fullföljandet av centrets syfte.

3 § MEDLEMMAR

Centrets medlemmar utgörs av de enskilda personer samt sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet som centrets styrelse på ansökan antagit.

4 § MEDLEMMARS UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Medlemmarna har rätt att utträda ur centret genom att anmäla det skriftligt för styrelsen eller dess ordförande eller genom att anmäla om utträdet vid centrets möte. Utträdet träder i kraft genast när centret har fått kännedom om det på något av ovan nämnda sätt. Medlemsavgiften för det år då medlemmen utträder återbetalas inte.

Centret har rätt att utesluta en medlem på de grunder som föreskrivs i föreningslagen.

5 § MEDLEMSAVGIFT

Centrets höstmöte fattar beslut om storleken på de årliga medlemsavgifter som tas ut av medlemmarna.Hedersmedlemmarna är befriade från medlemsavgift.

6 § SAMMANKALLANDE AV CENTRETS MÖTEN                                                            

Styrelsen ska sammankalla medlemmarna till centrets möten senast sju (7) dagar före respektive möte antingen per brev som postas till medlemmarna, genom en annons i centrets tidning eller i en tidning som utkommer på centrets hemort eller per e-post.

7 § CENTRETS MÖTEN

Centrets ordinarie möten är vårmötet och höstmötet.

Vårmötet hålls under perioden februari-mars. Uppgifter om ärenden som medlemmarna önskar ta upp till behandling vid vårmötet ska lämnas till styrelsen under föregående december månad.

Vid vårmötet behandlas följande ärenden:

– verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarnasutlåtande för föregående år presenteras,

– bokslutet fastställs och beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga,

– övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Höstmötet hålls under perioden oktober-november. Uppgifter om ärenden som medlemmarna önskar ta upp till behandling vid höstmötet ska lämnas till styrelsen under föregående augusti månad.

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

– verksamhetsplanen för följande kalenderår, medlemsavgifterna och budgeten fastställs,

– beslut fattas om antalet medlemmar i styrelsen,

– val av styrelseordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande samt övriga styrelsemedlemmar

– val av två verksamhetsgranskare och två ersättare till dem,

– övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Extraordinarie möte hålls om centrets möte så beslutar eller om styrelsen anser det vara befogat eller om minst 1/10 (en tiondedel) av centrets röstberättigade medlemmar kräver det för behandling av ett ärende som de skriftligt meddelat styrelsen om. Extraordinarie möte hålls vid en tidpunkt som centrets möte eller styrelsen bestämt. Om extraordinarie möte hålls på grund av krav från ovan nämnda medlemmar bör det hållas inom 30 (trettio) dagar från det att kravet framförts.

Vid centrets möte utövas rösträtt av person som är medlem av centret samt av samfund och stiftelser som har 1 (en) röst vardera. Rösträtten för samfund och stiftelser utövas av deras lagligen befullmäktigade representant.

Beslut fattas vid centrets möten med enkel röstmajoritet, om inte något annat föreskrivs i dessa stadgar. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, vid val avgör lotten.

8 § CENTRETS STYRELSE

Centrets ärenden handhas av en vid höstmötet vald styrelse, till vilken hör en ordförande, en första vice ordförande och en andra vice ordförande samt minst 6 (sex) och högst 11 (elva) övriga medlemmar.

Styrelsens mandatperiod är kalenderåret.

Styrelsen beslutar om den interna arbetsfördelningen. Styrelsen antar även funktionärer som står utanför styrelsen. Styrelsen kan tillsätta nödvändiga sektioner för sin mandatperiod.

Styrelsen sammankommer på kallelse av ordföranden, eller då han/hon är förhindrad, av vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsens medlemmar så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av styrelsens medlemmar är närvarande. En av de närvarande bör ändå vara styrelsens ordförande eller vice ordförande.

Om styrelsen så beslutar kan en styrelsemedlem delta i styrelsemötet även via dataförbindelse eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel.

Beslut fattas vid styrelsens möte med enkel röstmajoritet. När rösterna faller lika avgör mötesordförandens röst, vid val avgör lotten.

9 § TECKNANDE AV CENTRETS NAMN

Centrets namn tecknas av styrelsens ordförande, första vice ordföranden, andra vice ordföranden och sekreteraren, alltid två tillsammans.

I ärenden som gäller centret har verksamhetsledaren rätt att teckna namnet ensam.

10 § CENTRETS RÄKENSKAPSPERIOD OCH REVISION

Centrets redovisningsperiod är kalenderåret.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående kalenderår ska lämnas till verksamhetsgranskarnasenast 3 veckor före vårmötet. Verksamhetsgranskarna ska lämna sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast 2 veckor före vårmötet.

11 § ÄNDRING AV STADGARNA

Beslut om att ändra dessa stadgar ska fattas vid centrets möte med minst 3/4 (tre fjärdedels) majoritet av de vid omröstningen avgivna rösterna. Avsikten att ändra stadgarna ska nämnas i möteskallelsen.

12 § UPPLÖSNING AV CENTRET

Beslut om upplösning av centret ska fattas vid centrets möte med minst 4/5 (fyra femtedels) majoritet av de vid omröstningen avgivna rösterna. Avsikten att upplösa centret ska nämnas i möteskallelsen.

När centret upplöses används dess tillgångar för främjandet av centrets syfte på det sätt som det möte har bestämt som beslutat om upplösningen.

13 § MEDLEMMARNAS RÄTTIGHETER

De medlemsrättigheter som medlemmarna erhållit före denna stadgeändring kvarstår.